fbpx
lille piger rækker glad ud efter sæbebobler.

Vi snakker samme språk

Vi snakker samme språk

Bakgrunnen for den faglige utviklingen i Memox

Amelevi, Memox' stifter.

Amélevi Hounou Rathleff opprettet Memox i 2012, med en grunnleggende tro på at alle mennesker kan skape positive endringer for seg selv og sine barn, med riktig støtte og hjelp. Amélevi vokste opp i levekårsutsatte og flerkulturelle området, Urbanplanen på Amager i Danmark.

Hun erfarte hvordan det kommunale støtteapparatet ikke alltid klarte å gi nødvendig støtte til utsatte familier med en annen etnisk bakgrunn. Med bakgrunn i disse erfaringene vokste ideen om å samarbeide med kommuner om å tilby familieveiledning og annen støtte på familienes morsmål, og med utgangspunkt og forståelse for familienes kulturelle bakgrunn.

Denne ideen ble godt mottatt av både familier og kommuner fra første stund. Siden den gang har Memox vokst til et landsdekkende selskap i Danmark, som hver dag gjør alt for å gjøre en forskjell for flest mulig sårbare familier, barn og unge.

I 2019 utvidet Memox tilbudet og startet første avdeling i Norge, med tilbud om tiltak til kommuner og bydeler i Østlandet. Fra høsten 2022 åpner vår andre avdeling i Vestlandet, med base i Stavanger.

Jeg tror at endring er noe vi skaper gjennom relasjoner, samarbeid og helhetlig innsats.

Amelevi Hounou Rathleff, grunnlegger og leder for utvikling

Vi arbeider i kryssyfeltet mellom det sosialfaglige, det kulturelle og det språklige. For oss er dette nøkkelen som åpner døren til familiens verden, og styrker tilliten i samarbeidet. Våre veiledere er mangfoldige, i form av utdanning og kulturell bakgrunn. Vi strekker oss langt for å matche familien med en konsulent som er best egnet, i form av faglig kunnskap.

Mangfold styrker oss

I Memox er mangfold en styrke, og noe av det viktigste vi har til felles.

Å møte alle med et åpent sinn

Alle mennesker vi er i kontakt med, må føle seg møtt på en positiv og anerkjennende måte.

Vi etterstreber høy profesjonalitet

Vi er ambisiøse og ønsker å levere den beste løsningen til enhver tid. Når vi gjør feil, setter vi av god tid til evaluering slik at vi lærer av våre feil.

Kommunikasjon er vårt viktigste verktøy for et godt samarbeid

Vi er opptatt av hvordan Memox kan bidra til et godt samarbeidsklima med alle involverte parter. God kommunikasjon og et positivt samarbeid med våre samarbeidspartnere står i fokus hos alle våre ansatte.

Integritet

Det vi sier er er det vi gjør!

Vårt syn på barnet

I Memox mener vi at barn er eksperter i eget liv. Vi tror på at barnets involvering i arbeidet, bidrar til å øke barnets selvfølelse, motivasjon og handlekraft. Derfor skal de lyttes til, samt informeres om deres rettigheter og muligheter, tilpasset barnets alder. Slik kan de være aktivt deltakende i å skape endringer i egen tilværelse.

Vi jobber for at alle barn – uansett situasjon og bakgrunn – vokser opp i et trygt miljø med lek, kreativitet og læring, med fokus på sunne relasjoner til sine omsorgsgivere og sitt nettverk.
Vi fokuserer ikke på det enkelte barns atferd som problemet. Istedenfor, ser vi på hele systemet rundt barnet og kartlegger påvirkende faktorer til barnets mistrivsel.

Vi tar utgangspunkt i barnets ressurser, og jobber med å endre eventuelle negative historier om barnet, for å styrke barnets, familiens og nettverkets tro på barnets potensialer.

 

 

Styret i Memox

Amelevi, bestyrelsesmedlem i Memox.

Amelevi Hounou Rathleff

Styreformann

Manu, bestyrelsesmedlem i Memox.

Manu Sareen

Styremedlem

Rasmus, bestyrelsesmedlem i Memox.

Rasmus Bagger

Styremedlem

Bestyrelsesmedlem Henritte Kinnunen

Henriette Kinnunen

Styremedlem

Bestyrelsesmedlem Steinar Eggen Kristensen

Steinar Eggen Kristensen

Styremedlem

Bestyrelsesmedlem Hanne Muff Kofoed

Hanne Muff Kofoed

Styremedlem

Søg

LUK