Velkommen til Memox Norge!

Multietnisk mentorording & familieveiledning

Løsningsfokusert

Memox bygger sitt arbeid på LØFT metoden. Vi tilrettelegger for individuelt tilpassede løsninger som møter den enkelte families behov. Vi jobber med å skape ønskede endringer, ved å ha fokus på det som fungerer    

Spesialister innen det kulturelle spekteret

Vi sørger for at du får en konsulent som er tilpasset familien ut fra deres behov, språkforståelse og kulturelle bakgrunn. Det gir et bedre grunnlag for å unngå eventuelle språklige og kulturelle misforståelser. Når familien blir møtt med noe gjenkjennelig, gir det av erfaring bedre forutsetning for videre samarbeid    

Respekt og toleranse

Vi respekterer ulikhet når det gjelder bakgrunn, kultur og religion.

Memox – høyt kvalifiserte konsulenter

Om oss (mal)

I Memox er vi spesialister på multietnisk familieveiledning. Ved å tilby familien en konsulent som har samme språklige og kulturelle utgangspunkt som dem selv, skapes det større arena for tillit, forståelse og samarbeid. 

I Memox har vi fokus på det enkelte individs ressurser og jobber målrettet med endring. Vi har erfarne konsulenter som samarbeider tett med kommunens barneverntjeneste, for best mulig måloppnåelse. 

Vår styrke er det store mangfoldet vi representerer. Vi vil strekke oss langt i å finne en konsulent som passer til familien eller personen du jobber med - språklig og kulturelt.

Memox sine konsulenter jobber ut fra en ressursorientert og løsningsfokusert tilnærming - uansett kompleksitet i saken.    

Fra Memox får du spesialister innen hele det kulturelle spekteret

Vi sørger for at du får en konsulent som er tilpasset familien ut ifra deres behov og kultur. Det gir et bedre grunnlag for å unngå eventuelle språklige og kulturelle misforståelser. Når familien blir møtt med noe gjenkjennelig, gir det av erfaring bedre forutsetning for videre samarbeid. 

Med Memox får du:

  • Konsulenter som er flinke til å navigere i ulike kulturelle perspektiver
  • Praktiske løsninger som familiene forstår og aksepterer
  • Personer som representerer gode rollemodeller for hele familien
  • Konsulenter som alltid møter familiene med respekt
  • Konsulenter som har forståelse for at de jobber med mennesker som muligens har vært utsatt for traumer

Våre tjenester

Dette er en kort og god beskrivelse av tjenesten vi tilbyr. Hvis du har behov for en av  disse tjenestene er det bare å ta kontakt med oss    

Familieveiledning i hjemmet

Les mer ...

Praktisk miljøarbeid i hjemmet

Les mer ...

Miljøterapi med barn og ungdom

Les mer ...

Støttekontakt

Les mer ...

Ettervern

Les mer ...

Familie/nettverksråd

Les mer ...

Veiledning av fosterfamilier

Les mer ...

Oppfølgning av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse

Les mer ...

Veiledning i forbindelse med familievold og overgrep, tvangsekteskap og æresrelatert vold

Les mer ...

priser

Veiledere

Våre veiledere har relevant utdanning på minimum bachelornivå. De tilbyr foreldreveiledning, tilsyn, familieveiledning, oppfølging av barn og unge samt veiledning av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse.

Mentorer

Våre mentorer har relevant erfaring. De tar oppdrag som støttekontakt, praktisk bistand i hjemmet, leksehjelp samt mentorordning.

Som mentor for familien, jobber de med systemforståelse og kan fungere som bro mellom majoritet- og minoritetssamfunnet, eller mellom familien og barneverntjenesten. De kan bistå familien i kontakt med andre instanser, motivere til integrering, språkopplæring og eventuell dagtilbud.

Priser per 01. juli 2020

  • Kr. 750 for mentor
  • Kr. 950 for veileder

Fadi

Fadi er utdannet sosionom med videreutdanning i familieterapi. Han har erfaring med fysisk og psykisk utviklingshemmede, ungdom, samt som familieveileder for barneverntjenesten. Fadi tilbyr veiledning på norsk og arabisk.

Tina

Tina er utdannet sosionom og har mange års erfaring fra barneverntjenesten. Hun har fulgt opp og veiledet fosterforeldre og har kompetanse innen traumesensitiv omsorg. Tina har også jobbet i Johannesburg med flyktninger fra Mosambik, samt i Sverige med ungdommer som soner. Tina tilbyr veiledning på norsk og portugisisk.

Noushafarin

Noushafarin har bachelor i psykologi med påbegynt master. Hun har erfaring innen rusbehandling, psykisk helse for kvinner og som miljøarbeider for enslig mindreårige flyktninger. Noushafarin tilbyr veiledning på norsk, persisk, dari og sorani.

Remziye

Remziye er utdannet sosionom med master i sosialt arbeid, samt årsstudium i sosiologi. Hun har jobbet mange år i NAV. Hun har god erfaring i tverrfaglig samarbeid, samarbeid med barneverntjenesten, samtaler med foreldre og oppfølging av familier i introduksjonsprogrammet. Remzye tilbyr veiledning på norsk, engelsk, kurdisk og tyrkisk

Håkon

Håkon er utdannet barnevernspedagog og er en oppgave unna en mastergrad i Sosialt Arbeid. Han har jobbet med mennesker i over 20 år, hovedsakelig på institusjon. Han har erfaring innen både somatiske og psykiatriske/atferdsmessige utfordringer. Håkon har også jobbet med EMA på et omsorgssenter, noe som har gitt ham et dypdykk i flere kulturer. Videre har han jobbet på Tanum Transittmottak, som saksbehandler i barneverntjenesten i en kort periode, og på noen av landets tyngste institusjoner type enetiltak (en-til-en, to-til-en og tre-til-en), akutt barnevern, m.m. Håkon tilbyr veiledning på engelsk, tysk og norsk.

Tuguldur

Tuguldur er utdannet sosionom, med videreutdanning i kognitiv terapi og barnevern i et minoritetsperspektiv. Han har jobbet mange år med enslige mindreårige flyktninger, ungdom på institusjon samt veiledning av foreldre. Tuguldur tilbyr veiledning på norsk, engelsk og mongolsk.

Warda

Warda er utdannet sosionom. Hun har mange års erfaring med oppfølging av nyinnflyttede flyktninger. Hun har erfaring med praktisk hjelp og oppfølging av familier som er nye i Norge, samarbeid med aktuelle instanser, kartlegging av foreldre og barns behov samt veiledning av foreldrene. Hun har også jobbet som miljøterapeut med fysisk og psykisk utviklingshemmede, samt kartlegging av arbeidsevne og tilbud om arbeid til voksne med fysisk og psykisk utviklingshemning. Warda tilbyr veiledning på norsk, engelsk, somalisk og arabisk.

Sylwia

Sylwia er utdannet pedagog og har master med hovedfag innen forebygging av kriser og krisehåndtering. Hun har arbeidserfaring som pedagogassistent i barnehage og som lærer. Hun har jobbet innen kriminalomsorgen og seksjon for omsorg og oppdragelse i Polen. Sylwia tilbyr veiledning på norsk og polsk.

Leonora

Leonora er utdannet vernepleier, har årsstudium i psykologi og videreutdanning i helse- og sosial administrasjon. Hun har mange års erfaring innen veiledning av familier med psykososiale vansker, rusproblematikk og voksne med fysisk- og psykisk utviklingshemming. Leonora tilbyr veiledning på norsk, engelsk og filippinsk.

Jemimah

Jemimah er utdannet sykepleier, med master i «health economics policy and management», samt videreutdanning i migrasjonshelse. Hun har erfaring som helsekoordinator for flyktningkontor, foreleser i migrasjonshelse samt jobbet som ICDP veileder. Jemimah har god erfaring med foreldreveiledning. Jemimah har utgitt diverse fagartikler, samt fagboken «Malu får nye fletter» som går ut på hvordan støtte barn som har blandet etnisk opphav med å bygge opp en sterkere identitetsfølelse. Jemimah tilbyr foreldreveiledning på Norsk, fransk, engelsk, swahili, tshiluba og lingala.

Tijana

Tijana har master i pedagogikk, samt videreutdanning i psykodrama, psykososialt arbeid og familieterapi. Hun har erfaring som pedagogisk leder, lærer, PPT rådgiver, miljøterapeut og familieveileder. Tijana tilbyr veiledning på norsk, engelsk, serbisk, kroatisk og bosnisk

Maria

Maria er utdannet sosionom med videreutdanning i pedagogikk. Hun har erfaring fra barnehage og som spesialpedagog på skole. Hun har mye erfaring med veiledning av foreldre som har barn med diagnoser. Maria tilbyr veiledning på norsk, ungarsk og persisk.

Anne Lene

Anne-Lene er utdannet barnevernspedagog. Hun har videreutdanning i barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk og 30sp i familieterapi. Hun har mange års erfaring som saksbehandler i barneverntjenesten. Hun har også jobbet i barnehage, vært fosterhjem, jobbet som miljøterapeut på institusjon med egen jentegruppe, som selvstendig konsulent med tilbud om diverse hjelpetiltak til kommunal barneverntjeneste, samt som familieveileder. Anne Lene tilbyr veiledning på norsk og engelsk

Irina

Irina har 2 bachelor, en i ledelse og administrasjon samt en i barnevern. Videre tar hun master i atferdsvitenskap og har fullført det første året. Irina har erfaring fra arbeid med barn i barnehjem fra Romania, samt omsorgsinstitusjon for ungdom i Norge. Irina er opprinnelig fra Romania og tilbyr veiledning på norsk og rumensk.

Jasmin

Jasmin er utdannet sykepleier, med videreutdanning i krisehåndtering. Jasmin har mange års erfaring innen psykiatrien. Hun har jobbet som familieveileder for Memox siden april 2020. Jasmin er opprinnelig fra Thailand og tilbyr veiledning på norsk, engelsk og thai.

Lumoo Leon

Lumoo er utdannet sosionom, med videreutdanning i migrasjon og psykisk helse. Han har erfaring innen rusomsorg, oppfølging av straffedømte etter soning – med fokus på endringsarbeid for å forhindre tilbakefall, flere års erfaring innen psykiatrien, som ungdomsveileder, samt oppfølging av nyankomne flyktninger – både i forhold til praktisk veiledning, systemforståelse og veiledning i foreldreferdigheter. Lumoo er opprinnelig fra Kongo og han tilbyr veiledning på norsk, engelsk, fransk og swahili.

Nasra

Nasra har bachelor i sosiologi og master i sosialt arbeid. Hun har mange års erfaring som saksbehandler i barneverntjenesten, da også med oppfølging og veiledning av barn, unge og foreldre. Nasra er opprinnelig fra Somalia og tilbyr veiledning på norsk, engelsk, spansk og somali.

Rahma

Rahma er utdannet barnehagepedagog, med videreutdanning i barnevern i minoritetsperspektiv. Hun har erfaring som pedagogisk leder i en barnehage med hovedvekt av barn med minoritetsbakgrunn. Rahma har i sin rolle, veiledet mange foreldre i forhold til foreldreferdigheter, positiv grensesetting og praktisk omsorg. Videre har hun mange års erfaring som ICDP veileder for grupper med somaliske mødre. Rahma har også jobbet som prosjektleder for en ungdomsgruppe på 10 jenter, der hun over en lengre periode har fulgt opp og veiledet ungdommene i forhold til generell ungdomsproblematikk, samt det å være tokulturelle ungdom. Videre er Rahma sertifisert ICDP veileder, COS-P veileder og Bydelsmor. Hun har kurs i konflikthåndtering, kvinners liv og helse i eksil, Kvello, profesjonelle barnesamtaler, samt JegVet. Rahma er opprinnelig fra Somalia og tilbyr veiledning på norsk, engelsk og Somali.

Selam

Selam er utdannet sykepleier, med videreutdanning i traumeforståese og behandling, migrasjonshelse samt psykisk helse og kommunikasjon med flyktninger. Selam har erfaring som sykepleier for papirløse immigranter, da også i form av veiledning knyttet til diverse problematikk de kan stå ovenfor, både praktisk og som foreldre i Norge. Selam har mange års erfaring innen rus og psykiatri, med oppfølging og veiledning av brukere. Selam er opprinnelig fra Etiopia og tilbyr veiledning på norsk, engelsk, tigrinja og amharisk.

Selamewit

Selamewit har bachelor og master i sosialantropologi. Hun har jobbet som flyktning guide i form av organisering av flerkulturelle aktiviteter. Videre har hun erfaring som miljøarbeider for flyktning tjenesten, i form av oppfølging og veiledning av familier fra Sudan samt som flyktningkonsulent. Selamewit har mange års erfaring fra arbeid med flyktninger, da både praktisk bistand, systemforståelse og veiledning knyttet til foreldreferdigheter. Selamewit er opprinnelig fra Etiopia og tilbyr veiledning på norsk, engelsk, tigrinja og amharisk.

Tewabech

Tewabech er utdannet barnevernspedagog. Hun har mange års erfaring fra arbeid med ungdom i form av oppsøkende miljøterapeut, samt fra arbeid med enslig mindreårige flyktninger. Tewabech er opprinnelig fra Etiopia og tilbyr veiledning på norsk, engelsk og amharisk.

Fatima

Fatima har 4 årig utdanning i Bachelor of Arts som er en dobbel bachelorgrad i statsvitenskap og psykologi, med mellomfag i sosiologi. Hun har videreutdanning i coach- og lederskap, samt kurs i Awareness Raising -Session on Sexual Exploitation and Abuse, ICDP, Sekularitet og kjønn i migrasjonsperspektiv, Tverrkulturell dialog mellom offentlige ansatte og brukere, samt 40 timers kurs i PMV – Flerkulturell brobygger. Fatima har erfaring som miljøarbeider for barneverntjenesten, kursveileder i yrkesrettet norskopplæring, boveileder for nyankomne flyktninger, foredragsholder for offentlig ansatte om flerkulturell kommunikasjon, holdt orienteringskurs til kvoteflyktninger før de ankommer Norge, samt jobbet som miljøarbeider med oppfølging av ungdom på ettervern. Fatima er halvt norsk og halvt fra Somalia. Hun tilbyr veiledning på norsk, engelsk og swahili.

Tanvir

Tanvir har bachelor i hypnoterapi, samt master som består LifeCoach, Bevisste foreldre, Motivasjon- og atferdsterapi, psykodrama og gestalt terapi. Tanvir har videreutdanning og kurs innen ART (aggression replacement treatment), tegn og symptomer på rus, ICDP, konflikthåndtering og mekling, ledelse og teambuilding, prosjektledelse, ledelse og kommunikasjon, førstehjelp mot selvmordsfare, barne- og ungdomsveileder, samt etablerer og karriereveileder. Tanvir driver egen klinikk innen psykoterapi og coaching for barn, ungdom og foreldre. Videre har han mange års erfaring som miljøarbeider med oppfølging av ungdom, samt de siste årene som leder for utekontakten. Tanvir er opprinnelig fra Pakistan og tilbyr veiledning på norsk, engelsk, urdu og punjabi.

Lidia

Lidia har bachelor i sosialt arbeid, med master i familieveiledning fra Polen, godkjent av NOKUT. Videre har hun kurs i Social mentoring, løsningsfokusert terapi, samt Change agents via RKF. Hun har erfaring med oppfølging av ungdom på institusjon, som sosialarbeider på familiesenter samt som familieveileder. Lidia er opprinnelig fra Polen og hun tilbyr veiledning på norsk, engelsk og polsk.

Hau Puc

Hau er utdannet teolog. Han har erfaring som SFO leder, tospråklig lærer og miljøarbeider for psykisk utviklingshemmede. Han jobber nå som SFO leder for Grunnskolen Oslo Kristne Senter og nesteleder for den vietnamesiske menighed i Oslo. Han har mange års erfaring i veiledning av vietnamesiske barn, unge og familier i sin rolle som leder for menigheten og stiftelsen. Hau tilbyr veiledning på norsk og vietnamesisk.

Mussa

Mussa har mastergrad i informatikk. Han har jobbet i mange år som ingeniør, med enslige mindreårige flyktninger og har lang erfaring med arbeid med ungdom. Han har jobbet som Tolk og jobbet mange år på senter for barn og foreldre og har erfaring med praktisk oppfølging og veiledning av foreldre. Mussa tilbyr veiledning på norsk, tigrinja og amharisk

Amina

Amina er utdannet førskolelærer. Hun har jobbet i mange år med integrering av afrikanere i Norge, samt oppfølging og veiledning av familier med ulike helse- og sosiale utfordringer. Hun har jobbet med jentegrupper for vanskeligstilte jenter med afrikansk bakgrunn, samt jobbet for PAWA (Pan African Womans Association) og IWPG (International Woman’s Peace Group) og IAC (Interafrican commitee).

Assad

Assad har studert informasjon og samfunnskontakt i to år ved Høgskolen i Hedmark, samt samfunnsfag i ett år ved høgskolen i Lillehammer. Han har videreutdanning i supported employment ved Høgskolen i Oslo- og Akershus. Assad har sertifisering i kartleggingsverktøyet Vip24program, MI (Motiverende Intervju), samt mangfold og ledelse. Han har jobbet mange år i NAV, både som veileder og leder. Han har lang erfaring med brukere som trenger å komme ut i inntektsgivende arbeid (jobbspesialist), samt med oppfølging av flyktninger. Han har erfaring med veiledning av foreldre og familier som er nye i Norge, både i forhold til praktiske utfordringer, systemforståelse og foreldreferdigheter. Assad er opprinnelig fra Iran og tilbyr veiledning på norsk, persisk og kurdisk sorani.

Mahmoud

Mahmoud er utdannet lærer, med videreutdanning i pedagogikk. Han har jobbet i mange år som lærer, og har erfaring med veiledning av nyankomne familier fra Syria. Mahmoud er opprinnelig fra Syria og han tilbyr veiledning på norsk, arabisk og kurdisk.

Mireille

Mireille har master i samfunnsfag, med fordypning i politiske konflikter og hvordan det påvirker flyktninger. Hun har erfaring som feltarbeider fra en flyktningleir i Uganda. Mirelle har erfaring med barn og har jobbet i barnehage. Hun har også jobbet innen hjemmebaserte tjenester og har erfaring med brukere som har helse- og sosiale utfordringer. Mirelle er opprinnelig fra Kongo og tilbyr veiledning på norsk, engelsk, swahili, kinyarawanda og fransk

Usmana

Usmana har bachelor i kultur og samfunn, med master i pedagogikk og videreutdanning i coaching og veiledning. Usmana har mange års erfaring som lærer ved Oslo Øst skoler, da med tett foreldresamarbeid og veiledning av foreldre med minoritetsbakgrunn, knyttet til barnas utfordringer på skolen.

Adeel

Adeel har bachelor i spesialpedagogikk. Han har jobbet som ledende menig – slottsordonans, vært studentambassadør ved universitetet i Oslo, som pleieassistent på skjermet dement- og rusavdeling samt som journalist for Pedagogisk Profil. Adeel er vokst opp i bydel Stovner, der han har erfart mange sider ved det å være minoritetsungdom i belastede miljøer i Oslo. Adeel er en klok ung gutt som har tatt til seg det beste fra mange verdener og som har mange gode refleksjoner. Adeel fungerer som mentor og motivator for ungdommer og deres foreldre. Adeel er opprinnelig fra Pakistan og tilbyr veiledning på norsk, engelsk og urdu.

Tayyiba

Tayyiba har bachelor fra Esmod moteskole. Tayyiba har jobbet mange år som både beredskapshjem og fosterhjem. I forbindelse med dette, har hun hatt kurs i samværskompetanse, ivaretakelse av biologiske barn, belastningsmestring og emosjonsregulering. Hun har også hatt et lengre kurs i regi av Fyrlykta med grunnopplæring i familiehjem og beredskapshjem. Videre har Tayyiba jobbet som gruppeleder for en jentegruppe med innvandrerbakgrunn. Tayyiba er opprinnelig fra Pakistan og tilbyr veiledning på norsk, engelsk, urdu og punjabi.

Kontakt oss

918 00 587
Rosenholmveien 25, 1414 KOLBOTN
Orgnr 822 905 552